OV-staking 28 mei 2019

Update: 27 mei 12.15 uur

 

In het kortgeding dat de gemeente Velsen vanmorgen heeft aangespannen tegen de bonden betreffende het in z’n geheel uit de vaart halen van de pont over het Noordzeekanaal bij Velsen, heeft de rechter een negatieve uitspraak gedaan. Dit betekent dat de veerpont niet vaart op 28 mei 2019.

Het advies is om morgen – als je de mogelijkheid hebt – thuis te werken, of pas na de spits in de auto te stappen. We wensen dat de overlast voor iedereen zoveel mogelijk beperkt blijft.

 

Update: 24 mei 10.30 uur

 

Dinsdag 28 mei: algehele OV-staking

 

Vanmorgen is het bericht van de bonden gekomen dat zij de argumenten van de gemeente Velsen hebben gewogen, maar daar geen consequenties aan verbinden. Er wordt geen uitzondering gemaakt voor de veerponten tijdens de OV-staking op 28 mei.

 

Gisteren is al door het college van B&W besloten dat bij dit scenario, de gemeente een kortgeding aanspant tegen de bonden. Niet alleen in het belang van de inwoners van Velsen, maar in het belang van alle inwoners van de IJmond. Dit kortgeding dient in de ochtend van maandag 27 mei bij de rechtbank in Haarlem.

 

Update:  23 mei 16.30 uur

 

Wethouder Bram Diepstraten is namens het college van B&W nog steeds met de bonden in gesprek over het voorkomen van de staking op 28 mei a.s. De bonden hebben aangegeven morgen uiterlijk 10.00  uur een definitief antwoord te geven  op het verzoek van Velsen om de veerpont te laten varen tijdens deze staking. Uiteraard heeft het college begrip voor de  acties en staken is een recht dat niemand ontzegd kan worden. Toch wil het college zich inzetten om staking te voorkomen omdat  gaat hier om grote groepen inwoners van Velsen die hiervan aanzienlijke hinder ondervinden.

 

Vooruitlopend daarop heeft het college vanmiddag besloten,  bij het doorgaan van de staking,  aanstaande maandag (27/5) aan de rechter te vragen de argumenten van de gemeente te wegen, met als inzet de pont te laten varen. Het college motiveert deze stap als volgt: in  Velsen is sprake van een  bijzondere verkeerssituatie, waarbij vervoer over de sluizen op dit moment onmogelijk is. Vervoer per veerpont is dan voor een grote groep inwoners essentieel  belang. Daarom vreest het college  voor maatschappelijk ontwrichting als de veerpont wordt betrokken bij de staking. Hierbij wordt het college gesteund door de gemeente Beverwijk, IJmond Bereikbaar en de Fietsersbond. Uiteraard is het college heel blij met deze steun.

 

Gepubliceerd: 22 mei 2019 – 10.15 uur

 

Dinsdag 28 mei a.s. vindt een landelijke OV-staking plaats. Dit betreft naast het bus- en treinvervoer ook de veerpont. Wethouder Diepstraten heeft namens het college van Velsen een brief gestuurd aan de FNV-bestuurder met de vraag om een passende oplossing te bieden voor de pont bij Velsen, omdat het voor de fietsers onmogelijk is om op een andere manier het kanaal over te steken. Wanneer de FNV met een negatief besluit komt, stuurt de gemeente aan op een kort geding. De inhoud van de brief wordt gesteund door de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en IJmond Bereikbaar.

 

Lees hier de inhoud van de brief:

Op 15 mei kwamen de eerste berichten naar buiten dat er een vervoersstaking door de gezamenlijke vakbonden wordt georganiseerd op dinsdag 28 mei 2019. Dit om de eisen rond de totstandkoming van een pensioenakkoord kracht bij te zetten. Naast bus- en treinvervoer treft dit ook de veerpont over het Noordzeekanaal in Velsen die door het GVB geëxploiteerd wordt.

 

Het stakingsrecht is een groot goed waar wij als overheid in normale omstandigheden niet in willen treden. Gezien een aantal bijzondere omstandigheden vragen wij in deze brief echter wel uw aandacht voor de positie van de IJmond (de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk).

 

Er wordt al enige tijd in IJmuiden aan de bouw van de grootste zeesluis ter wereld gewerkt. Het is daardoor niet mogelijk om de route over de sluizen te gebruiken voor auto- en fietsverkeer. De sluisroute is noodgedwongen al enige tijd volledig afgesloten. Wij hebben gekeken of het mogelijk is om de sluisroute tijdelijk open te stellen. Dit is echter onmogelijk. Omdat door de staking de enige andere fietsverbinding tussen de noordelijke en zuidelijke IJmond nu uit dreigt te vallen, betekent dit dat het op 28 mei 2019 gedurende 24 uur niet mogelijk is met de fiets het kanaal over te steken. Vooral reizigers die het kanaal moeten oversteken (waaronder veel scholieren) en geen auto tot hun beschikking hebben worden op deze manier onevenredig getroffen door de staking.

 

Naast het beschikbaar krijgen van een route over de sluizen hebben wij ook geprobeerd om een tunnelbuis van de Velsertunnel voor deze groep inwoners beschikbaar te maken. Ook dit is onmogelijk gebleken. Velsen heeft geen gezag over het gebruik van de Velsertunnel. Het is gebleken dat er geen enkele mogelijkheid is om op welke manier dan ook een fietsverbinding tussen noord en zuid tot stand te brengen. Uiteraard roepen wij als gemeente onze inwoners op om die dag thuis te blijven en slechts in uiterste noodzaak de weg op te gaan maar ondanks dat verwachten wij onevenredig veel overlast.

 

Dit heeft ook te maken met het feit dat de IJmond door haar ligging zeer kwetsbaar is op het gebied van bereikbaarheid. Wij verwachten een verkeersinfarct doordat de Velsertunnel beperkte capaciteit heeft en het extra autoverkeer niet kan verwerken. Eerdere stremmingen hebben dat de afgelopen maanden aangetoond. Vooral IJmuiden, Velsen-Noord, Tata Steel, Wijk aan Zee en een deel van Beverwijk zijn daardoor die dag zeer moeizaam, zeer beperkt en zeker niet voor iedereen bereikbaar. Wij maken ons zorgen over de veiligheid van onze inwoners. Met deze brief wijzen wij u daarom op de maatschappelijke ontwrichting die door de staking in Velsen ontstaat.

 

Samen met de andere IJmondgemeenten Beverwijk en Heemskerk vragen wij u dan ook of u wilt heroverwegen om de veerpont in Velsen te betrekken bij de staking. Wij verzoeken u de reguliere pontverbinding die dag in stand te houden.

 

Indien de normale reguliere pontverbinding niet mogelijk is – omdat het stakingsbelang door u als te groot wordt gezien – horen wij graag van u of het misschien mogelijk is om toch beperkt vervoer te bieden. Wij zouden dan graag met u overleggen om te komen tot enige vorm van het mogelijk maken van fietsverkeer via de pontveren doormiddel van bijvoorbeeld het openstellen van de pontveren gedurende de spitsuren. Een beperkte openstelling van de veerponten kan nog gecommuniceerd worden met onze inwoners en kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het beperken van de overlast, zonder het stakingsrecht geweld aan te doen.

 

Graag willen wij u meegeven dat bij een negatief besluit wij genoodzaakt zijn om aan de rechter te laten beoordelen of er sprake is van maatschappelijke ontwrichting doordat de veerpont niet vaart gedurende de staking.

 

Wij hopen op uw begrip voor onze positie en die van onze inwoners en zien uw reactie tegemoet,

 

Hoogachtend,

 

Namens het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen,

 

B. Diepstraten,

Wethouder