Over ons

De IJmond is van ons allemaal: inwoners, bedrijven en gemeenten. Een klein stukje Nederland waar mensen dicht op elkaar wonen en werken. Iedereen wil graag dat zijn of haar direct woon- en werkomgeving zo bereikbaar en gezond mogelijk is. Daar zijn we samen verantwoordelijk voor en kunnen we samen voor zorgen.

 

IJmond Bereikbaar richt zich op het bereikbaar en gezond houden van de regio door:

 

In 2016 hebben we nauw samengewerkt met Rijkswaterstaat gedurende de renovatie van de Velsertunnel. Deze samenwerking heeft ervoor gezorgd dat de regio IJmond van begin tot eind goed geïnformeerd was over de impact van de sluiting van de tunnel én dat veel bedrijven bewust stappen hebben gemaakt om hun werknemers te motiveren om vaker de fiets of het OV te gebruiken voor hun woon-werkverkeer.

 

Stuurgroep Wegbeheerders
De direct betrokken wegbeheerders steunen deze aanpak en hebben zich medio 2011 verenigd in een stuurgroep met de wethouders verkeer en vervoer. Vanuit deze stuurgroep is een Regionale Mobiliteitsvisie opgesteld, die nu wordt uitgevoerd. De stuurgroep komt minimaal 1x per kwartaal bij elkaar.

 

Stichting IJmond Bereikbaar
De uitvoering van een belangrijk deel van het programma is in handen gelegd van de Stichting IJmond Bereikbaar. Het stichtingsbestuur dat bestaat uit vertegenwoordigers van de Omgevingsdienst IJmond, Ondernemersvereniging IJmond en Tata Steel heeft het initiatief genomen tot een gezamenlijke aanpak om de bereikbaarheid en de leefbaarheid in de IJmond te verbeteren, waarbij de focus ligt bij het mobiliteitsmanagement van personen en goederen.

 

Platform IJmond Bereikbaar
Betrokken overheden en bedrijven ontmoeten elkaar structureel in het platform IJmond Bereikbaar. Deze aanpak en structuur staat garant voor een nieuwe impuls voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van de IJmond, met een integrale aanpak gericht op werkgevers en werknemers en op het verbeteren van de verkeers- en vervoervoorzieningen.

 

Beter Benutten MRA
De subsidie voor IJmond Bereikbaar is onder meer beschikbaar gesteld door Beter Benutten: een platform van en voor betrokkenen bij het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen in dit programma samen innovatieve maatregelen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s te verbeteren. De IJmond valt onder de Metropoolregio Amsterdam.