Privacyvoorwaarden IJmond Bereikbaar

Bij iedere activiteit waar persoonsgegevens worden uitgewisseld en wettelijke aansprakelijkheid aan de orde is, moeten algemene-  en privacy voorwaarden worden opgesteld. Deze voorwaarden zijn gebonden aan juridische termen. Neem toch even de tijd om het door te lezen, dan weet je waar je akkoord mee gaat en hoe wij met je gegevens omgaan. 

 

Privacyvoorwaarden IJmond Bereikbaar

 

Privacy voorwaarden

1. Deze Privacy voorwaarden zijn van toepassing op het verstrekken van persoonsgegevens door de Reiziger aan IJMOND BEREIKBAAR.

 

Begrippen

2. De hierna gedefinieerde begrippen worden in deze Algemene Voorwaarden met hoofdletter geschreven en hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

a. Diensten: diensten die zijn gericht op de verbetering van de mobiliteit van de Reiziger, die worden aangeboden door IJMOND BEREIKBAAR en/of derden.

b. Doelstelling: het verbeteren van het aanbod van Diensten en/of Producten door IJMOND BEREIKBAAR en/of derden en het afstemmen van Diensten en/of Producten op de individuele behoeften van de Reiziger.

c. IJMOND BEREIKBAAR: het samenwerkingsverband IJMOND BEREIKBAAR, kantoorhoudend op Stationsplein 48b te Beverwijk.

d. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

e. Producten: producten die zijn gericht op de verbetering van de mobiliteit van de Reiziger, die worden aangeboden door IJMOND BEREIKBAAR en/of derden.

f. Reiziger: de betrokkene die Diensten en/of Producten afneemt van IJMOND BEREIKBAAR en in dat kader aan IJMOND BEREIKBAAR zijn/haar persoonsgegevens ter beschikking stelt.

g. Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

 

Algemeen

3. IJMOND BEREIKBAAR is voortdurend bezig met de verbetering van het aanbod van Diensten en/of Producten. IJMOND BEREIKBAAR tracht het aanbod van Diensten en/of Producten af te stemmen op individuele behoeften. Daarvoor is nodig dat IJMOND BEREIKBAAR gegevens omtrent de afname en het gebruik van Diensten en/of Producten verwerkt en/of daarnaar onderzoek verricht.

4. Met het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden geeft de Reiziger toestemming aan IJMOND BEREIKBAAR tot het verwerken van persoonsgegevens en/of het verrichten van onderzoek naar het gebruik van Diensten en/of Producten door de Reiziger. IJMOND BEREIKBAAR is mede gerechtigd tot het publiceren van onderzoeksresultaten en/of het verstrekken van onderzoeksresultaten aan derden, onder de voorwaarde dat de onderzoeksresultaten niet zijn te herleiden tot de individuele Reiziger en de anonimiteit is gewaarborgd.

 

Verwerken van persoonsgegevens

5. Persoonsgegevens van Reizigers en/of derden worden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt. 

6. Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de Doelstelling waarvoor ze zijn verkregen. 

7. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de Doelstelling waarvoor zij worden verzameld en/of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

 

Recht op inzage en afschrift van de opgenomen persoonsgegevens

8. De Reiziger heeft het recht kennis te nemen van de op zijn/haar persoon betrekking hebbende verwerkte persoonsgegevens. Een verzoek tot het verstrekken van inzage dient in alle gevallen schriftelijk te worden ingediend bij IJMOND BEREIKBAAR.

9. IJMOND BEREIKBAAR deelt naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van de Reiziger zo spoedig mogelijk, doch niet later dan vier weken, schriftelijk aan de Reiziger mede of hem/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien er gegevens van de Reiziger worden verwerkt, dan verschaft IJMOND BEREIKBAAR een overzicht van de verwerkte gegevens aan de Reiziger. IJMOND BEREIKBAAR is gerechtigd om in geval van gewichtige belangen van anderen dan de Reiziger, het recht tot inzage te beperken.

10. IJMOND BEREIKBAAR is gerechtigd om voor de verstrekking van een afschrift van de opgenomen persoonsgegevens aan de Reiziger kosten in rekening te brengen, welke ten hoogste € 5,00 bedragen.

 

Recht op aanvulling, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens

11. IJMOND BEREIKBAAR zal op verzoek van de Reiziger de opgenomen persoonsgegevens wijzigen en/of aanvullen.

12. IJMOND BEREIKBAAR verwijdert op verzoek van de Reiziger de op hem/haar betrekking hebbende persoonsgegevens, tenzij IJMOND BEREIKBAAR om wettelijke redenen niet is gerechtigd om tot verwijdering over te gaan. Een verzoek tot verwijdering kan leiden tot de beëindiging van het aanbod door IJMOND BEREIKBAAR van Diensten en/of Producten aan de Reiziger.

 

Bewaren van persoonsgegevens

13. IJMOND BEREIKBAAR bewaart de persoonsgegevens van de Reiziger behoudens de gevallen waarvan de wet een bepaalde bewaartermijn voorschrijft, niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de Doelstelling waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en/of verwerkt, tenzij geanonimiseerd, indien en voor zover zij uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard.