Regionale infrastructuur

De IJmond goed bereikbaar en prettig leefbaar houden. Met die twee doelen voor ogen hebben de IJmondgemeenten in 2014 de Regionale Mobiliteitsvisie IJmond vastgesteld. Om hier ook gezamenlijk in te kunnen investeren is door de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen in 2016 een mobiliteitsfonds ingesteld. De gemeenten willen hiermee zoveel mogelijk waarborgen dat er tot 2032 wordt samengewerkt en dat er door alle partijen aan wordt bijgedragen.

 

Snelfietsroute door de IJmond

Meer mensen op de fiets, op verschillende soorten fietsen: de stadsfiets, de e-bike en ook de speedpedelec. De regio wil dit verkeer graag in goede banen leiden. Daarom liggen er plannen klaar voor een snelfietsroute. De beoogde route loopt van Velsen, via Beverwijk en Heemskerk tot aan Uitgeest. Bij de aanleg van een snelfietsroute wordt gelet op comfort, veiligheid en bewegwijzering. De route moet goed aansluiten op het lokale fietsnetwerk. De gemeenteraden van Heemskerk en Velsen hebben het tracé al vastgesteld. De gemeente Beverwijk volgt hopelijk snel; de snelfietsroute is al wel in het coalitie akkoord opgenomen.

 

Verbeteringen aan het lokale fietsnetwerk

Een belangrijk fietspad dat al opgewaardeerd en uitgebreid is, is het fietspad langs de Parrallelweg in Beverwijk. De kwaliteit van het bestaande pad is verbeterd en ontbrekende stukken zijn toegevoegd. Daarnaast is het fietspad doorgetrokken naar de Lijndenweg en Leeghwaterweg. Er liggen nog plannen om het fietspad langs deze weg verder door te trekken om zo ook de rest van het bedrijventerrein goed bereikbaar te maken. Naast de rode loper langs de Parallelweg is er ook aan de zuidkant van de Parallelweg tussen de Wijkermeerweg en de Ringvaartweg een fietspad in twee richtingen gerealiseerd, om onnodige oversteekbewegingen van fietsers te voorkomen.

 

In Velsen zijn, vooruitlopend op de snelfietsroute, de VRI’s bij het Pontplein opnieuw ingeregeld en is het fietspad langs de Minister van Houtenlaan geasfalteerd. Met de nieuwe inregeling van de VRI wordt er rekening gehouden met de vertrektijden van de pont. Hierdoor komen fietsers niet voor rood te staan terwijl de pont op het punt van vertrekken staat. Een kleine ingreep met veel winst. Op de korte termijn staan nog een aantal werkzaamheden op de planning zoals de realisatie van een fietspad langs de binnenduinrand weg (N197).

 

Op werkdagen twee ponten in de spits

Dagelijks maken meer dan 4500 fietsers gebruik van de pont bij Velsen. Door het inzetten van een tweede pont in de spits is het gebruik sinds eind 2014 structureel met 15% toegenomen. Met een bijdrage van het Ministerie van I&W en bijdragen uit het mobiliteitsfonds is het gelukt om de spitspont ook in 2018 in de vaart te houden. Alle partijen zijn het er over eens dat de spitspont in de vaart moet blijven: Een wachttijd van 20 minuten is voor de gebruikers niet acceptabel; een wachttijd van maximaal 10 minuten wel. Het lukt echter nog niet om de financiering structureel rond te krijgen. IJmond Bereikbaar en de gemeente Velsen trekken samen op om een oplossing te vinden.

 

Nieuwe duurzame ponten

De huidige ponten stammen nog uit de jaren ’60, varen op diesel en zijn inmiddels 3 keer afgeschreven. Met het GVB zijn afspraken gemaakt over de verduurzaming van de ponten. De toekomstige boten worden hybride (plug-in), wat betekent dat ze elektrisch zullen varen. Het is de bedoeling dat de voorbereiding hiervan start in 2019, zodat de eerste boten vanaf 2022 uitstootvrij varen.

 

Busvervoer in de IJmond

In 2017 is de HOV-lijn Velsen-Haarlem aangelegd. De bus rijdt deels over aparte busbanen. Bij het realiseren van de busbaan tussen IJmuiden en Santpoort-Noord is langs een gedeelte van het traject een fietspad aangelegd. Dit was nog een ontbrekende schakel in het fietsnetwerk van Velsen. Naast het traject Velsen-Haarlem is ook het traject Velsen-Amsterdam-Sloterdijk inmiddels als HOV-lijn aangemerkt. Voor dit traject is geen aparte infrastructuur aangelegd.

 

Om de doorstroming van busverkeer te bevorderen zijn op een aantal plaatsen de VRI’s aangepast. De bus krijgt voorrang op de auto. Voor 2018 staat vervanging van de VRI’s op de Plesmanweg bij de Van Riemsdijklaan en bij de Jan Ligthartstraat op de planning. Daarnaast realiseert de Provincie twee busbanen bij het station in Beverwijk. De eerste zal langs het station een snellere verbinding maken richting de Wijckermolen, de tweede zal een snellere verbinding creëren via de Wijckerpoort naar de oprit van de A22. Voorlopige planning is dat beide busbanen in 2021-2022 gereed zijn.

 

Transport over water

Voor het personenvervoer van de IJmond naar Amsterdam en terug is er een aantal jaren de Fast Flying Ferry geweest. Deze is om verschillende redenen uit de dienst gehaald. Provincie NoordPNH ziet op basis van onderzoek geen kansrijke ontwikkelingen om OV over het water nieuw leven in te blazen. Personenvervoer met een meer recreatieve functie is echter niet uitgesloten. Een groep ondernemers uit de IJmond heeft ideeën om recreatief personenvervoer over het water nieuw leven in te blazen. Ook hier

 

Ook is groeiende belangstelling voor transport over water. In 2018 wordt in het kader van het programma Duurzame Zeehavens onderzocht wat de haalbaarheid en potentie is van transport over water in de regio IJmond. Tata Steel loopt hierop vooruit door de oude staalhaven weer gebruiksklaar te maken.

 

Ook goede doorstroming voor het autoverkeer

Een belangrijke ontwikkeling zijn de plannen om op korte termijn de A8 en A9 te verbinden. Afgelopen jaar zijn het aantal varianten teruggebracht naar drie voorkeursvarianten. Het ontbreken van een goede oost-westverbinding zorgt dagelijks voor files op de provinciale wegen N203 en N246. De provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen onderzoeken samen de mogelijkheden om de doorstroming en de leefbaarheid te verbeteren.

 

Verkeersmanagement

Ten tijde van de sluiting van de Velsertunnel zijn er verschillende verkeersmanagementsystemen aangelegd op en om de Velsertraverse: tellussen, slimme VRI’s en DRIP’s. Na de heropening worden deze systemen echter niet meer gebruikt. Rijkswaterstaat onderhoudt ze niet meer en de gemeenten en Omgevingsdienst IJmond hebben niet de expertise in huis om deze systemen te beheren. In de loop van 2017 is met de Provincie besproken om het beheer van de VRI’s in de IJmond over te hevelen naar de verkeerscentrale van de provincie. Daarnaast is er in de nieuwe subsidie-aanvraag Slimme en Duurzame mobiliteit geld gereserveerd om de VRI’s op de Velsertraverse uit te rusten met C-ITS. De bestaande systemen zijn hiervoor geschikt en door de verkeerslichten “connected” te maken met het verkeer kan de doorstroming verder geoptimaliseerd worden.