Wat is de CO2-registratieplicht en geldt dit ook voor mijn bedrijf?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkt in samenwerking met werkgeversorganisaties, belangenverenigingen en overheidsorganisaties aan de implementatie van het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit. Doel is duurzame mobiliteit te bevorderen en het verminderen van broeikasgasemissies in het verkeer.

Om de emissies te kunnen meten en te kunnen bepalen of deze daalt, moeten werkgevers gaan rapporteren. Deze rapportageverplichting treedt in werking op 1 januari 2024.

Belangrijkste wijzigingen

Vanaf 1 januari 2024 moeten werkgevers met 100 of meer werknemers jaarlijks gegevens bijhouden over de mobiliteit van hun werknemers, inclusief woon-werkverkeer en zakelijke reizen. Vervolgens moeten deze gegevens uiterlijk op 30 juni van het daaropvolgende jaar worden aangeleverd via een digitaal formulier. Het betreft totaalcijfers van het aantal afgelegde kilometers per vervoermiddel en per gebruikte brandstof.

Op wie is deze regeling van toepassing?

De regeling geldt voor:

  • Alle ondernemingen met 100 of meer werknemers
  • Publieke rechtspersonen, zoals gemeenten, provincies en ministeries

Om te bepalen of een werkgever onder deze regeling valt, worden alle medewerkers van alle vestigingen (van een onderneming of rechtspersoon) per 1 juli 2023 bij elkaar opgeteld. Het criterium omvat alleen medewerkers met een arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling die ten minste twintig uur betaalde arbeid per maand verrichten. Gedetacheerde werknemers en uitzendkrachten kunnen buiten beschouwing worden gelaten, zij worden meegerekend bij de uitzendorganisatie.

Hoe nu verder?

Neem contact met ons op om te bespreken wat voor jouw bedrijf de handigste opties zijn.

Benader ons voor een vrijblijvend advies

Lees meer over ontwerpbesluit CO2-reductie